Events for December 2023

Latest Past Events

Buddha Sculpture Class

Camp Metta - Tu Viện Hương Từ Bi 14136 Long Ridge Road, Los Gatos

Khoá đúc tượng Phật tuần vừa rồi rất đặc biệt và được nhiều người yêu cầu. Do đó, chị Mỹ Hạnh hoan hỷ sẽ về Camp Metta vào ngày 23/9 để hướng dẫn đúc tượng…

Vu Lan Family Camp

Camp Metta - Tu Viện Hương Từ Bi 14136 Long Ridge Road, Los Gatos

Welcome to the Vu Lan Family Camp, a special gathering that celebrates the cherished values of Honoring Parents, Family Bonding, and Networking. This unique camp aims to bring families together, fostering a strong sense of…

Healing Retreat & Commemorate the Bodhisattva of Compassion

Camp Metta - Tu Viện Hương Từ Bi 14136 Long Ridge Road, Los Gatos

Welcome to the Healing Retreat & Commemoration of the Bodhisattva of Compassion! In the serene embrace of nature, surrounded by the gentle whispers of tranquility, we invite you to embark on a profound journey of…