Camp Metta

"Tâm an, thân lạc - Peaceful Mind, Healthy Body"

Tâm Thư

Đường Hướng của Trại Hương Từ Bi

Khoá Tu

Khám Phá Cuộc Sống Mới 2018

Một ngày sinh hoạt & tu học với thiên nhiên. Thực tập chánh niệm trong khi uống trà, thiền ngồi, thiền lạy, thiền hành, ăn cơm, pháp đàm & pháp thoại.

Khoá Tu cho Tuổi Trẻ

image1

Camp Metta Dã Ngoại

image2